15.04.2016
Branding

Możliwości ochrony logo

Arsen Avatar photo

Ostatnio pisaliśmy o możliwości zastrzeżenia znaku towarowego, ale zastanawialiście się po co właściwie się to robi?
Jak można jeszcze ochronić znak towarowy?
Poniżej przedstawiliśmy możliwości ochrony znaku towarowego na przykładzie logo oraz warunki, jakie muszą być w tej kwestii spełnione.

Logo a prawo autorskie

 

Zgodnie z przepisami logo uzyska ochronę prawa autorskiego, jeśli będzie uznane za utwór, ale żeby było – musi mieć charakter twórczy (a więc być przejawem kreatywności jego twórcy), indywidualny, a ponadto być ustalone w jakiejkolwiek postaci (czyli przedstawione w taki sposób, żeby mogła zapoznać się z nim chociaż jedna osoba trzecia poza samym projektantem).
Ochrona przewidziana przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstaje z chwilą ustalenia utworu (nawet wtedy, gdy ma jeszcze postać niedokończoną). Nie jest wymagana żadna rejestracja.

Logo a przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 

Ochrona logo jest możliwa również na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podobnie jak w przypadku praw autorskich ochrona ta nie jest uzależniona od rejestracji.
Wg przepisów „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.
Na te przepisy może powołać się każdy, kto używa swojego logo zgodnie z prawem, a przy tym jego używanie jest „wcześniejsze” (w przypadku ewentualnego sporu podmiot, który żąda ochrony musi wykazać pierwszeństwo używania danego logo).

Logo a prawo własności przemysłowej

 

Kolejnym sposobem ochrony logo jest sięgnięcie do przepisów prawa własności przemysłowej, o czym już wspominaliśmy. Dlaczego warto skorzystać z tych przepisów? Ochrona przewidziana przez prawo własności przemysłowej – chociaż jak już wiesz wymagająca płatnej rejestracji – jest pewniejsza niż ta przewidziana przez prawo autorskie. Jeśli więc zależy Ci na zagwarantowaniu logo maksymalnej ochrony, warto pomyśleć o tej przewidzianej przez przepisy prawa własności przemysłowej.
Aby jednak uzyskać taką ochronę musisz otrzymać dla swojego logo prawo ochronne na znak towarowy. Z tego względu Twoje logo musi łączyć w sobie następujące cechy:
– być zmysłowo postrzegalne (a więc możliwe do odbioru za pomocą wzroku, dotyku, słuchu),
– być jednolite (łatwe do zapamiętania, spójne),
– być samodzielne względem towarów, które oznacza (musi być odrębne w stosunku do nich).
Zdolność odróżniającą posiadać będzie tylko takie logo, które zawiera wszystkie powyższe elementy jednocześnie. Brak którejkolwiek z powyższych cech będzie skutkować nieprzyznaniem prawa ochronnego na znak towarowy.
Ponadto logo ubiegające się o prawo ochronne na znak towarowy musi mieć zdolność do graficznego przedstawienia, co znaczy, że nie każde logo będzie mogło być znakiem towarowym.
Proces rejestracji znaku towarowego został opisany krok po kroku na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy zyskujesz:
– długi okres ochrony – wynoszący 10 lat od daty zgłoszenia oznaczenia w Urzędzie Patentowym RP (ochrona może zostać przedłużana pod warunkiem regularnego uiszczenia opłat za kolejne okresy ochrony),
– wyłączność na używanie znaku na określonym terytorium – prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze kraju dokonania zgłoszenia (więcej o tym znajdziecie w poprzednim wpisie). Przez używanie znaku towarowego rozumie się np. umieszczenie logo na towarach czy też posługiwanie się nim w celu reklamy.