Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem Studia Graficzego Arsen Marchlewski jest:
Arsen Marchlewski
ul.Słowiańska 89, 72-510 Wolin
NIP 9860205321, REGON 320881085
Zwanym dalej jako Studio.

§ 2. Warunki korzystania z usług Studia

1.2. Niniejszy regulamin określa:

 • warunki korzystania z usług Studia;
 • zasady wykonywania wycen;
 • zasady akceptacji projektów;
 • zasady przyjmowania zleceń;
 • zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
 • warunki udzielania reklamacji;
 • odpowiedzialność Studia Graficznego Arsen Marchlewski.

2. Warunki korzystania z usług Studia.
2.1. Korzystanie z usług Studia oznacza akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację polityki prywatności firmy.
2.2. Studio czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
2.3. Godziny pracy mogą ulec czasowej lub stałej zmianie. Studio zobowiązuje się zamieścić na stronie internetowej www.studiograficzneam.pl informację o zmianie czasu pracy najpóźniej 24 godziny przed planowaną zmianą.

§ 3. Wyceny

3.1. Wyceny wykonywane są do 7 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego.
3.2. Wyceny zawierają ceny jednostkowe usług, całkowity koszt projektu oraz przybliżony termin realizacji.
3.3. Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego skomplikowania. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji.
3.4. Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
3.5. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania przez pracownika Studia Po tym terminie kalkulacja może ulec zmianie.
3.6. Studio zastrzega sobie prawo do podniesienia kosztu projektu jeżeli jego wykonanie wymaga pracy poza godzinami pracy Studia lub w dzień wolny od pracy. Koszty dodatkowe mogą wynosić:

 • po godzinach pracy Studia: od + 10 do + 35% wartości projektu
 • w dzień wolny od pracy: od + 50 do + 100% wartości projektu

Ostateczna wartość dodatkowego kosztu pracy określana jest przez Studio przed rozpoczęciem dodatkowych prac i wymaga potwierdzenie przez Zleceniodawcę.
3.7. Rozpoczęcie pracy nad projektem następuje po potwierdzeniu e-mailem przez klienta akceptacji ceny projektu oraz ewentualnych kosztów dodatkowych.

§ 4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Projekty graficzne przeznaczone do druku zostaną opracowane zgodnie z przekazanymi przez klienta wytycznymi od drukarni. Jeśli klient nie przekaże wytycznych zostaną opracowane z ogólnie przyjętymi standardami drukarskimi ( Spady 3 mm, fonty zamienione na krzywe, kolor CMYK, format pliku ( .pdf lub .tiff)
4.2. Terminy realizacji projektów graficznych określane są indywidualnie i przesyłane wraz z ofertą cenową do zleceniodawcy.
4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na poszczególnych monitorach lub ich ustawień.
4.4. Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędy językowe w przekazanych materiałach.
4.5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu i przekazaniu go do druku zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy, lub po przekazaniu plików zleceniodawcy.
4.6. Akceptacja projektu przez zleceniodawcę powinna zostać wyraźnie zgłoszona drogą pisemną lub elektroniczną.
4.7. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Ponosi on również całkowitą odpowiedzialność za wady prawne i naruszenie praw autorskich przekazanych do Studia materiałów graficznych ( w tym zdjęć, projektów, schematów, rysunków, szkiców)

§ 5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Zamówienie złożone przez zleceniodawcę musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia.
5.2. Zamówienie złożone przez zleceniodawcę elektronicznie musi zawierać jego podpis oraz być wysłanym z firmowego bądź prywatnego adresu mailowego.

§ 6. Warunki zgłoszenia reklamacji.

6.1 Reklamację może złożyć każdy zleceniodawca, dla którego Studio zrealizowało zamówienie.
6.2. Reklamacje można złożyć pisemnie bądź elektronicznie na adres arse.marchlewski@gmail.com
6.3. Zgłaszając reklamację zleceniodawca powinien zawsze posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować.
6.4. Każda reklamacja powinna zawierać pełny opis niezgodności wraz ze szczegółami.
6.5. Każda reklamacja zgłoszona przez zleceniodawcę i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
6.6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 14 dni od przekazania realizacji zamówienia Klientowi. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
6.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
6.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
6.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od przekazanych do akceptacji zleceniodawcy projektów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

§ 7. Zakres odpowiedzialności Studia.

7.1 Studio Graficzne Arsen Marchlewski nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wydruk projektów zawierających błędy w przekazanej treści,
 • wydruk projektów zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne,
 • opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy podwykonawców;
 • opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Studia;
 • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

§ 8. Postanowienia końcowe.

8.1. Złożenie zamówienia w Studio Graficzne Arsen Marchlewski oznacza akceptację regulaminu oraz warunków reklamacji.
8.2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
8.3. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.studiograficzneam.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od: 8.01.2015r.